Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Filtruj wyszukiwania

rozwiń

Płeć pacjenta

Zakres wieku

Liczba znalezionych badań: 105

Celem tego badania jest ocena, czy monoterapia elranatamabem może przynieść korzyści kliniczne w porównaniu z monoterapią lenalidomidem (kontrola) u uczestników z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. W części 1 i części 2 badania uczestnicy otrzymają elranatamab (ramię A i C) w postaci zastrzyku podskórnego w klinice prowadzącej badanie lub lenalidomid doustnie […]
Aktywne
Szpiczak Mnogi
Kod badania: C1071007
Badanie to będzie porównywać tivozanib w skojarzeniu z nivolumabem z samym tivozanibem u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC), u których wcześniej stosowano 1 lub 2 linie leczenia, z których jedna była inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego (ICI). Będzie to otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, międzynarodowe, równoległe badanie. Badanie ma na celu porównanie przeżycia wolnego od progresji […]
Aktywne
Rak nerkowokomórkowy
Kod badania: AV-951-20-304
Głównym celem tego badania jest porównanie wpływu leczenia olpasiranem z placebo na ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej (CHD), zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji wieńcowej u uczestników z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową (ASCVD) i podwyższonym poziomem lipoproteiny(a).
Aktywne
Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego
Kod badania: 20180244
Miostatyna jest negatywnym regulatorem wzrostu mięśni. Wykazano, że blokowanie aktywności miostatyny zwiększa rozmiar i funkcję mięśni. Taldefgrobep alfa bezpośrednio blokuje aktywność miostatyny i był dobrze tolerowany w innych badaniach klinicznych. W połączeniu z lekami, które zwiększają ilość białka SMN w organizmie, taldefgrobep alfa ma potencjał do dalszej poprawy funkcji motorycznych i wskaźników klinicznych u osób […]
Aktywne
Rdzeniowy zanik mięśni, Choroby nerwowo-mięśniowe, SMA
Kod badania: BHV2000-301
ROSY-O jest otwartym, nierandomizowanym, wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniem dla pacjentów, którzy ukończyli badanie rodzicielskie z zastosowaniem olaparybu i którzy w ocenie badacza odnoszą korzyści kliniczne z kontynuacji leczenia. Pacjenci zostaną przeniesieni z badania macierzystego i będą kontynuować badanie przez czas nieokreślony, dopóki nie spełnią jednego z kryteriów przerwania leczenia
Aktywne
Rak jajnika, Rak piersi
Kod badania: D0817C00098