Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Filtruj wyszukiwania

rozwiń

Płeć pacjenta

Zakres wieku

Liczba znalezionych badań: 38

Celem tego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnego belzutifanu (MK-6482) i dożylnego (IV) pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo i pembrolizumabem w leczeniu uzupełniającym raka jasnokomórkowego nerki (ccRCC) po nefrektomii. Podstawową hipotezą badawczą jest to, że belzutifan w skojarzeniu z pembrolizumabem jest lepszy od placebo i pembrolizumabu pod względem przeżycia wolnego od choroby (DFS).
Aktywne
Rak jasnokomórkowy nerki
Kod badania: MK-6482-022
Badanie to zostanie przeprowadzone w dwóch częściach. Część 1 będzie częścią potwierdzającą dawkę w celu określenia zalecanej dawki fazy 3 (RPTD) wenetoklaksu w skojarzeniu z AZA. Część 2 zostanie przeprowadzona w 2 fazach – część Finding Dose w celu określenia RPTD wenetoklaksu w połączeniu z CC-486 i część randomizacyjna w celu oceny, czy wenetoklaks w […]
Aktywne
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Kod badania: M19-708
To randomizowane, dwuramienne, otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy III oceni skuteczność i bezpieczeństwo giredestrantu i Phesgo w porównaniu z Phesgo po terapii indukcyjnej Phesgo plus taksanem u uczestników z ludzkim receptorem naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2)-dodatnim, receptorem estrogenowym (ER)-dodatnim zaawansowanym rakiem piersi (choroba przerzutowa lub miejscowo zaawansowana niepodatna na leczenie), którzy wcześniej nie otrzymywali ogólnoustrojowej niehormonalnej […]
Aktywne
Miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak piersi
Kod badania: WO43571
Wziewne badanie kliniczne iMatinib Pulmonary Arterial Hypertension jest badaniem fazy 2b/fazy 3 mającym na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AV-101 (suchy proszek wziewny imatynib) u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP). Faza 2b badania oceni trzy dawki w celu ustalenia optymalnej dawki dla części badania fazy 3. Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy 2b będzie skorygowana placebo […]
Aktywne
Tętnicze nadciśnienie płucne
Kod badania: AV-101-002
To badanie fazy 3 (badanie SRK-015-003) jest prowadzone u pacjentów w wieku ≥2 lat w badaniach przesiewowych, u których wcześniej zdiagnozowano późniejszy rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (tj. SMA typu 2 i typu 3) i otrzymują zatwierdzoną terapię podtrzymującą przeżywalność neuronu ruchowego (SMN) (tj. nusinersen lub risdiplam), w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa apitegromabu jako terapii […]
Aktywne
Rdzeniowy zanik mięśni
Kod badania: SRK-015-003
Jest to badanie fazy I eskalacji i podtrzymania dawki, które oceni bezpieczeństwo, farmakokinetykę (PK) i wstępną aktywność GDC-6036 u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C.    
Aktywne
Niedrobnokomórkowy rak płuc, rak jelita grubego, zaawansowane guzy lite
Kod badania: GO42144
Krwawienie jest znaczącym powikłaniem w kardiochirurgii, a 10-15% pacjentów z otwartą kardiochirurgią doświadcza poważnego krwawienia śród- lub pooperacyjnego. Aby zaspokoić tę  potrzebę, firma PLAS-FREE LTD opracowała ClearPlasma, jednorazowe, pozaustrojowe urządzenie do filtracji plazmy, które ekstrahuje plazminogen z osocza™ w celu zmniejszenia fibrynolizy. Oczekuje się, że uzyskane osocze zubożone w plazminogen (PDP) zmniejszy ryzyko fibrynolizy i […]
Aktywne
pomostowanie tętnic wieńcowych, wymiana zastawki
Kod badania: PLAS-01-2021
Wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu i rytuksymabu u dorosłych pacjentów z ALL z ekspresją CD20. Badana populacja wynosi 124 pacjentów (62 w każdej badanej grupie).
Aktywne
CD20-dodatnia ostra białaczka limfoblastyczna
Kod badania: 20-NIO-0002
Głównym celem jest porównanie pembrolizumabu z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacizumabu z placebo i paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacizumabu, w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji (PFS) według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) 1.1 ocenianych przez badacza.
Aktywne
Rak jajnika
Kod badania: MK-3475-B96
Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa, farmakokinetyki (PK) i aktywności GDC-1971 w połączeniu z atezolizumabem u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi. Badanie będzie miało 2 etapy – etap znajdowania dawki i etap ekspansji. W fazie ekspansji zostaną włączeni uczestnicy z niedrobnokomórkowym rakiem płuc zaprogramowanym ligandem śmierci -1 wysokim (NSCLC PD L-1 wysokim), […]
Aktywne
Zaawansowane guzy lite, przerzutowe guzy lite
Kod badania: GO43712