Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Definicje

 1. Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu” – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UMP, ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań, 
 3. Administrator Serwisu” – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 4. Serwis WWW” – serwis WWW w domenie: ump.edu.pl .
 5. „Administrator danych” — administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Aplikacje mobilne” – aplikacja Pacjent CWBK dla systemu Android oraz aplikacja Pacjent CWBK dla systemu systemu iOS.
 7. Serwis” – Serwis WWW oraz Aplikacje mobilne.
 8. Konto” – konto założone przez Użytkownika w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Zasady ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UMP, ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań, 
 2. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 3. Adres e-mail oraz nazwa użytkownika są wykorzystywane w celu założenia i poprawnej obsługi Konta Użytkownika. Są one niezbędne do świadczenia tej usługi.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w Serwisie.
 6. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i może to zrobić poprzez Serwis WWW w panelu Użytkownika. Wycofanie zgody jest równoznaczne z usunięciem Konta w Serwisie, ponieważ bez niej Administrator nie może prowadzić obsługi Konta Użytkownika.
 7. Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w EOG.

§ 1.

Polityka niniejsza opracowana została w oparciu o przepisy:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również „RODO”,

§ 2. 

 1. Zadania Administratora danych
 2. Administrator danych zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator danych zobowiązany jest do zapewnienia, aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Osoby te są zobowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.
 5. Administrator danych jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 6. Administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 7. nadzór i kontrola systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych,
 8. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 9. nadzór nad wykorzystanym w placówce oprogramowaniem oraz jego legalnością,
 10. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 11.  podejmowanie odpowiednich działań w celu właściwego zabezpieczania danych,
 12. badanie ewentualnych naruszeń w systemie zabezpieczeń danych osobowych,
 13. podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowania wykorzystanego do przetwarzania danych osobowych,
 14. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, zawierających dane osobowe,
 15. definiowanie haseł dostępu,
 16. aktualizowanie oprogramowania antywirusowego i innego, chyba, że aktualizacje te wykonywane są automatycznie,
 17. wdrożenie wewnętrznych szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 18. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym oraz w tradycyjnych zbiorach danych,
 19. podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się w systemie informatycznym.
 20. zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz systemu przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych.
 21. zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania wszystkich urządzeń pracujących                         w systemie,
 22. zapewnienie dostępu do systemu wyłącznie dla osób uprawnionych.

 II. ZADANIA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 1. Wszyscy pracownicy i współpracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownicy zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo powierzonych im do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się pracownikom:
  1. ujawniać dane, w tym dane osobowe zawarte w obsługiwanych systemach,
  2. kopiować bazy danych lub ich części bez wyraźnego upoważnienia,
  3. przetwarzać dane w sposób inny, niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

 1. Zdarzenia naruszające bezpieczeństwo danych osobowych lub grożące takim naruszeniem dzielą się na:
  1. zagrożenia losowe zewnętrzne (np. pożar, powódź, brak zasilania itp.), które mogą prowadzić do utraty integralności danych, zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu oraz zakłócenia ciągłości jego pracy,
  2. zagrożenia losowe wewnętrzne (np. pomyłki pracowników, Administrator danych, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania itp.), które mogą prowadzić do zniszczenia danych, zakłócić ciągłość pracy systemu, powodować naruszenie poufności danych, integralności danych oraz ich prawidłowości,
  3. zagrożenia zamierzone, świadome i celowe, które polegać mogą na nieuprawnionym dostępie do systemu z jego wnętrza, nieuprawnionym przekazie danych, pogorszeniu jakości sprzętu i oprogramowania, bezpośrednim zagrożeniu materialnych składników systemu.
  4. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, to w szczególności:
   1. sytuacje losowe, nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu (np. pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, itp.),
   2. rażące naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych (np. prace na danych osobowych w celach prywatnych, nie zamknięcie pomieszczenia, w którym znajduje się komputer lub urządzenie albo element wyposażenia do przechowywania danych osobowych, w szczególności dokumentacji projektowej, itp.),
   3. niewłaściwe parametry środowiska, w którym pracuje sprzęt komputerowy (np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych itp.),
   4. awaria sprzętu lub oprogramowania albo urządzenia lub elementu wyposażenia do przechowywania danych osobowych, w szczególności dokumentacji medycznej, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia zabezpieczeń lub ochrony danych, a także niewłaściwe działanie serwisu,
   5. jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie,
   6. naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie,
   7. próba modyfikacji lub modyfikacja danych albo zmiana w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia,
   8. niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie,
   9. ujawnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub procedury przetwarzania albo innych strzeżonych elementów systemu zabezpieczeń,
   10. odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na złamanie lub zaniechanie ochrony danych osobowych, w tym praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywych nieautoryzowanych próbach logowania, itp.,
   11. istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych.
 2. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc i urządzeń (szaf, regałów i sejfów) służących do przechowywania danych osobowych na papierowych nośnikach, wydrukach, lub innych elektronicznych nośnikach zewnętrznych tych danych.

§ 4.

 1. Podstawowym sposobem zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemie informatycznym i dostępu do nich jest system definiowania loginów i haseł osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Są to zabezpieczenia programowe (logiczne) wmontowane w eksploatowane systemy uniemożliwiające dostęp do systemu osobom nieupoważnionym.
 2. Zalogowanie się do systemu informatycznego wymaga podania loginu i hasła.
 3. Na każdym komputerze pracującym w systemie, który posiada dostęp do Internetu, jest zainstalowany odpowiedni program antywirusowy.
 4. Wydruki zawierające dane osobowe powinny znajdować się w miejscu, które uniemożliwia dostęp osobom postronnym.

Informacje o ciastkach, danych w obiekcie localStorage

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Obiekt localStorage pozwala przechowywać tekstowe dane informatyczne w urządzeniu końcowym Użytkownika. Podobnie jak pliki cookie zazwyczaj zawiera on nazwę strony internetowej, z której pochodzi. Jednak w odróżnieniu od plików cookie, localStorage nie posiada daty wygaśnięcia i nie jest wysyłany do serwera przez urządzenie końcowe Użytkownika. Dane te są przechowywane tylko i wyłącznie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Podmiotem zapisującym dane do obiektu localStorage oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies i uzyskującymi do nich dostęp są: Właściciel Serwisu oraz Zaufani Partnerzy (patrz punkt “Biblioteki zewnętrzne”).
 5. Advertising ID to unikatowy, możliwy do zresetowania przez użytkownika identyfikator dostarczany przez serwis Google Play i wykorzystywany w aplikacji mobilnej dla systemu Android.
 6. W ramach Serwisu pliki cookie, dane zapisane w obiekcie localStorage i identyfikator Advertising ID stosowane są w następujących celach:
  1. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika; zapamiętujemy na przykład ostatnie położenie mapy czy wybór planowania automatycznego, aby Użytkownik podczas korzystania z Serwisu miał poczucie ciągłości w trakcie kolejnych wizyt;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych i aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników, w oparciu o analizę ich zachowań związanych z użytkowaniem stron (np. na podstawie danych o kliknięciach w inne bannery); lista dostawców reklam znajduje się pod tym linkiem;
  5. przeprowadzania badań użyteczności interfejsu.
 7. Administrator Serwisu wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administratorem tych plików cookie jest Google Inc z siedzibą w USA). 
 8. Informacje w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z Serwisu oraz jak można kontrolować informacje wysyłane do Google znajdują się pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy . 
 9. Zgodę na wykorzystanie danych w celu zbierania danych statystycznych można udzielić / wycofać w ustawieniach zgód (Profil > Ustawienia użytkownika).
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Biblioteki zewnętrzne

 1. W Aplikacjach mobilnych w celu analizy awarii wykorzystywana jest biblioteka Firebase Crashlytics. Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych znajdują się pod tym linkiem.
 2. W Aplikacjach mobilnych w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników oraz analizy statystycznej ruchu i zachowania Użytkowników wykorzystywane są biblioteki Amplitude oraz Google Analytics for Firebase, które korzystają z ID urządzenia. ID urządzenia jest to losowy ciąg znaków przypisywany podczas instalacji Aplikacji mobilnej na urządzeniu Użytkownika. Jest on ustalany na nowo po odinstalowaniu i ponownym zainstalowaniu Aplikacji.
 3. W Serwisie w celu wyświetlania wtyczek społecznościowych wykorzystywana jest biblioteka Facebook SDK oraz Google SDK.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  4. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  5. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądający strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.