Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Regulamin Aplikacji

DEFINICJE

 1. Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu” – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
 3. Administrator Serwisu” – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 4. Serwis WWW” – serwis WWW w domenie: ump.edu.pl .
 5. Administrator danych” — Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań jest administratorem danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Aplikacje mobilne” – aplikacja Pacjent CWBK dla systemu Android oraz aplikacja Pacjent CWBK dla systemu systemu iOS.
 7. Serwis” – Serwis WWW oraz Aplikacje mobilne.
 8. Konto” – konto założone przez Użytkownika w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Poznaniu.
 4. Dostęp do Serwisu jest zastrzeżony wyłącznie dla Użytkowników, którzy zarejestrowali swoje dane w Serwisie, poprzez założenie Konta. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu jest zapewnienie, że wszelkie podane przez Użytkownika dane są prawidłowe, aktualne oraz kompletne. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto, co spowoduje jednoczesne rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu WWW oraz Aplikacji mobilnych jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookie.
 2. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej dla systemu Android, należy posiadać urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0.1 lub nowszej. Aplikacje można pobrać poprzez stronę www.badaniakliniczne.ump.edu.pl
 3. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej dla systemu iOS, należy posiadać urządzenie mobilne z systemem iOS w wersji 11.0 lub nowszej.
 4. Dodatkowo, potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu się może zamieszczać w Aplikacjach mobilnych informacje dotyczące swojego badania klinicznego (samopoczucie, informacje o lekach, informacje o wizytach lekarskich).
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 4. Dane zamieszczone przez Użytkowników w Aplikacji mobilnej mogą zostać wykorzystane przez zespół badawczy w celu poprawnej koordynacji badania klinicznego, poprawy bezpieczeństwa pacjenta (uczestnika badania klinicznego). Dane będą wykorzystywane min. w celu oceny samopoczucia pacjenta oraz planowania wizyt.
 5. Administrator Serwisu ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu.
 6. W razie ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami, a także organizacjami lub pozostałymi osobami rozstrzygane zostają one przez strony, których spór dotyczy. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia treści, których spór dotyczy. Administrator Serwisu nie odpowiada w sposób prawny przed jakąkolwiek stroną trzecią, zastrzega sobie ponadto prawo do monitorowania sporów pomiędzy podmiotami.
 7. Administrator Serwisu zaleca Użytkownikowi wykonywanie we własnym zakresie kopii zapasowych opublikowanych na Serwisie materiałów i treści.
 8. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.
 9. W ramach korzystania z Serwisu, zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

GWARANCJA

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczyć Użytkownikom usługi najlepszej możliwej jakości. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi są świadczone w bieżącej formie, w takim stanie w jakim są one w danym momencie dostępne.
 2. Administrator Serwisu nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji odnośnie do działania Serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, że posiada wszelkie prawa autorskie do zdjęcia.
 2. Przez fakt zamieszczenia zdjęcia, informacji lub danych, Użytkownik udziela licencji właścicielowi serwisu na warunkach licencji Creative Commons CC BY tj.: Uznania autorstwa 4.0. Z pełnym opisem warunków licencji CC BY można zapoznać się na stronie https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
 3. Wyciąg z warunków licencji uznania autorstwa 4.0. Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.
 4. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Serwisu kopiowanie, powielanie, bądź w jakiejkolwiek innej formie wykorzystywanie treści, za wyjątkiem przypadków opisanych przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
 2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie: https://badaniakliniczne.ump.edu.pl/polityka- prywatnosci/

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące działania Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w wiadomości e-mail na adres: badania.ucwbk@ump.edu.pl;. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, na który ma być przesłana odpowiedź, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://badaniakliniczne.ump.edu.pl
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu aktualnej treści Regulaminu.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług działania Serwisu w każdej chwili.