Skip to menu Skip to main content Skip to footer

O nas

Stawiamy na innowacyjność

Uniwersyteckie centrum wsparcia badań klinicznych

Utworzenie oraz działalność UCWBK w Poznaniu zostało dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) – strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” (nr umowy 2020/ABM/03/00012-00). Na jego utworzenie Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 8,6 mln zł.

budynek UCWBK ul. Marcelińska 42

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego i systemowego wsparcia w realizacji badań klinicznych oraz zwiększenie udziału UMP w badaniach klinicznych realizowanych w Polsce. Dzięki podniesieniu sprawności w zakresie prowadzenia badań klinicznych, UCWBK przyczynia się istotnie do wzrostu udziału Polski w badaniach klinicznych realizowanych w skali globalnej. Efektem końcowym działalności UCWBK będzie poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju wynikająca z rozwoju nowej wiedzy uzyskiwanej poprzez innowacyjne badania oraz przez włączanie tej wiedzy do programów kształcenia uniwersyteckiego i do praktyki klinicznej.

Zaprojektowana struktura organizacyjna odzwierciedla nowe podejście do zarządzania i organizacji badań klinicznych w publicznym sektorze, zgodne zarówno z wytycznymi ABM, jak i sprawdzonymi, europejskimi wzorcami. Skupia się ona na modelu organizacyjnym gwarantującym współpracę podmiotom medycznym należącym do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP), organizacjom pacjenckim, jak i nawiązanie szerszych relacji z podstawową opieką zdrowotną.

UCWBK – jako organizacja typu Site Management Organization (SMO) – scala wszystkie badania kliniczne realizowane dotychczas w szpitalach klinicznych UMP. Dzięki efektowi skali zoptymalizowane zostały zarówno procesy kontraktowania, rekrutacji, jak i zarządzania zasobami ludzkimi (np. wspólne zespoły koordynatorów). Nowa struktura mocno włącza w obszar relacji i komunikacji z pacjentami organizacje pacjenckie – ogólnopolska Fundacja Urszuli Jaworskiej. Ponadto dzięki ustrukturalizowanej współpracy z POZ znacznie szersza populacja pacjentów ma możliwość udziału w badaniach klinicznych.

Jako Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych realizujemy badania od fazy I do badań porejestrowych fazy IV. Nasi badacze mają doświadczenie w następujących obszarach terapeutycznych: onkologia, hematologia, kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyń, transplantologia, gastrologia, choroby metaboliczne, diabetologia, pediatria, neonatologia, neurologia, endokrynologia, pulmonologia, ginekologia, dermatologia, reumatologia, ortopedia oraz okulistyka.

UCWBK wykorzystując potencjał w strukturze obejmującej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz cztery szpitale kliniczne, dla których jest jednostką założycielską, tj.:

  1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (USK) 
  2. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (GPSK)
  3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ORSK)
  4. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, (SKKJ)

jest jednostką zdolną do oddziaływania na skalę makroregionalną, a tym samym pełni w skali kraju co najmniej rolę jednego z liderów współtworzących w Polsce rynek dla nowoczesnego podejścia do badań klinicznych, przyciągający sponsorów w skali globalnej.

Rejestracja UCWBK ul. Marcelińska 42

Partnerem projektu jest także Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PKSz), które wnosi do struktury doświadczenie w sponsorowaniu niekomercyjnych badań klinicznych i w pracach organizacyjnych UCWBK będzie dostarczać know-how służące do uwzględnienia w procedurach także ten element swojej działalności.

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badan Klinicznych działające w ramach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  jest również członkiem Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK).

W ramach projektu realizowane są 4 główne zadania:

I. Zarządzanie administracyjne projektem  okres realizacji – dotyczy całego okresu realizacji projektu

II. Adaptacja , modernizacja oraz wyposażenie UCWBK – zadanie zostało zrealizowane.

III. Zaangażowanie kadry – zadanie realizowane sukcesywnie

IV. Zakup systemów jakościowych i innych systemów wspierających – dotyczy całego okresu realizacji projektu

Nasi partnerzy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyna Specjalistycznej

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu

Fundacja Urszuli Jaworskiej