Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Filtruj wyszukiwania

rozwiń

Płeć pacjenta

Zakres wieku

Liczba znalezionych badań: 105

Głównym celem tego badania jest porównanie pembrolizumabu/wibostolimabu z pembrolizumabem pod względem przeżycia wolnego od nawrotu (RFS). Podstawową hipotezą jest to, że pembrolizumab/wibostolimab jest lepszy od pembrolizumabu pod względem RFS ocenianego przez badacza u uczestników z resekowanym czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium IIB, IIC, III i IV.
Aktywne
czerniak wysokiego ryzyka w stopniu zaawansowania II-IV
Kod badania: MK-7684A-010
Celem tego badania klinicznego jest porównanie działania badanego leku (Ponsegromab/PF-06946860) z placebo (tabletką, która wygląda jak badany lek, ale nie zawiera aktywnego leku), aby dowiedzieć się, czy badany lek jest lepszy niż placebo w leczeniu objawów związanych z niewydolnością serca. Uczestnicy nie będą wiedzieć, do której grupy leczenia zostali przydzieleni. Wszyscy uczestnicy tego badania będą […]
Aktywne
niewydolność serca
Kod badania: C3651011
IMPAHCT: Inhaled iMatinib Pulmonary Arterial Hypertension Clinical Trial to badanie fazy 2b/3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AV-101 (imatynibu w postaci suchego proszku do inhalacji) u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP). Część badania fazy 2b oceni trzy dawki w celu ustalenia optymalnej dawki dla części badania fazy 3. Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy […]
Aktywne
tętnicze nadciśnienie płucne
Kod badania: AV-101-002
Badanie to jest krajowym, wieloośrodkowym, interwencyjnym badaniem klinicznym II fazy dotyczącym stosowania pembrolizumabu w zaawansowanym raku kory nadnerczy, z potwierdzoną progresją w ciągu 6 miesięcy, po chemioterapii EDP lub EDP-M (etopozyd, doksorubicyna, cisplatyna – mitotan). Rak kory nadnerczy jest bardzo rzadką jednostką o złym rokowaniu i ograniczonych możliwościach terapeutycznych. Jedynie radykalne leczenie chirurgiczne wczesnych stadiów […]
Aktywne
Rak kory nadnerczy
Kod badania: PEMBR-01
Głównym celem tego badania jest ocena skuteczności pojedynczej dawki ravulizumabu IV w porównaniu z placebo w zmniejszaniu ryzyka klinicznych konsekwencji ostrego uszkodzenia nerek (MAKE) w ciągu 90 dni u dorosłych uczestników z przewlekłą chorobą nerek, którzy przeszli nie nagłą operację kardiochirurgiczną z pomostowaniem krążeniowo-oddechowym (CPB).
Aktywne
Przewlekła choroba nerek
Kod badania: ALXN1210-CSA-AKI-318
Badanie składa się z trzech części Część 1: Głównym celem tej części jest określenie bezpieczeństwa i zalecanej dawki belantamabu (bela) dla części 2 u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM).Część 2: Głównym celem tej części jest określenie bezpieczeństwa, tolerancji i odsetka zdarzeń niepożądanych (AE), które wystąpiły u uczestników z RRMM leczonych […]
Aktywne
Szpiczak Mnogi
Kod badania: 218670
Badanie to oceni bezpieczeństwo, farmakokinetykę i skuteczność ceftobiprolu u noworodków urodzonych o czasie i przedwcześnie oraz niemowląt w wieku do 3 miesięcy z posocznicą o późnym początku (LOS). Ceftobiprol jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych antybiotykami cefalosporynowymi. Jest zatwierdzony do stosowania w leczeniu dorosłych i dzieci z zapaleniem płuc w wielu krajach europejskich i […]
Aktywne
Sepsa noworodkowa
Kod badania: BPR-PIP-003
Głównym celem jest ocena skuteczności karisbaminianu (YKP509) jako leczenia wspomagającego w zmniejszaniu liczby napadów padaczkowych (tonicznych, atonicznych i toniczno-klonicznych) w porównaniu z placebo u dzieci i dorosłych (w wieku 4-55 lat), u których zdiagnozowano zespół Lennoxa Gastauta (LGS). Cele drugorzędne to: – Ocena skuteczności karisbaminianu (YKP509) jako leczenia wspomagającego w zmniejszaniu całkowitej liczby napadów w […]
Aktywne
Napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta
Kod badania: YKP509C003
CO43923 to badanie platformowe, które oceni bezpieczeństwo, skuteczność i farmakokinetykę (PK) wielu kombinacji leczenia w podgrupach pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM). Badanie zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności umożliwiającej otwieranie nowych podbadań leczenia w miarę dostępności nowych terapii. Podbadanie Cevos + Len 2 (DIRAC): To podbadanie zbada połączenie cevostamabu i lenalidomidu jako terapię podtrzymującą po […]
Aktywne
Szpiczak Mnogi
Kod badania: CO43923