Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Filtruj wyszukiwania

rozwiń

Płeć pacjenta

Zakres wieku

Liczba znalezionych badań: 38

Ponad 25% pacjentów skierowanych na diagnostykę koronarografii i przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS) cierpi na niezastawkowe migotanie przedsionków (AF). W tym szczególnym otoczeniu równowaga między zapobieganiem zakrzepicy a ryzykiem krwawienia pozostaje wyzwaniem. Doustna antykoagulacja (OAC) zapobiega udarowi i zatorowości ogólnoustrojowej, ale nie wykazano, aby zapobiegała zakrzepicy w stencie (ST). Podwójna […]
Aktywne
Ostry zespół wieńcowy
Kod badania: NBK182/1/2020
Celem jest zbadanie przeciwnowotworowego działania iksabepilonu u pacjentów z miejscowo nawrotowym lub przerzutowym rakiem piersi (mBC) wybranym przez Ixabepilone DRP po niepowodzeniu antracykliny i taksanów.
Aktywne
Nowotwór piersi
Kod badania: AL-2001
Badanie to oceni skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mosunetuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem (M + Len) w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem (R + Len) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie (R/R) chłoniakiem grudkowym (FL), którzy otrzymali co najmniej jedną linię wcześniejszego leczenia ogólnoustrojowego.
Aktywne
chłoniak grudkowy
Kod badania: GO42909
Badanie kliniczne porównujące skuteczność savolitinibu w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z sunitynibem w sterowaniu MET (receptor czynnika wzrostu hepatocytów), nieoperacyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym PRCC (rak brodawkowatokomórkowy nerki)
Aktywne
Brodawkowaty rak nerkowokomórkowy
Kod badania: D5086C00001
Celem tego badania jest porównanie skuteczności indukcji bortezomibu, lenalidomidu i deksametazonu (VRd), a następnie pojedynczego podania autoleucelu (cilta-cel) w porównaniu z indukcją VRd, a następnie lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u nowo zdiagnozowanych uczestników szpiczaka mnogiego, u których ASCT nie jest planowane jako początkowe leczenie pod względem przeżycia wolnego od progresji (PFS).
Aktywne
Szpiczak Mnogi
Kod badania: 68284528MMY3004
Badanie to oceni bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę mosunetuzumabu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym (SLE).
Aktywne
Toczeń rumieniowaty układowy
Kod badania: GA43191
Amyloidoza AL (lub łańcucha lekkiego) rozpoczyna się w szpiku kostnym, gdzie nieprawidłowe białka nieprawidłowo fałdują i tworzą wolne łańcuchy świetlne, których nie można rozbić. Te wolne łańcuchy świetlne łączą się, tworząc włókna amyloidowe, które gromadzą się w przestrzeni pozakomórkowej narządów, wpływając na nerki, serce, wątrobę, śledzionę, układ nerwowy i przewód pokarmowy. Głównym celem tego badania […]
Aktywne
Amyloidoza AL
Kod badania: CAEL101-302
Ocena bezpieczeństwa, zgodności i profilu farmakokinetyki monohydratu estetrolu (E4) 15 mg w skojarzeniu z drospirenonem (DRSP) 3 mg u uczestniczek po pierwszej miesiączce w wieku od 12 do 17 lat.
Aktywne
Kod badania: MIT-ES001-C303
Celem tego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnego belzutifanu (MK-6482) i dożylnego (IV) pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo i pembrolizumabem w leczeniu uzupełniającym raka jasnokomórkowego nerki (ccRCC) po nefrektomii. Podstawową hipotezą badawczą jest to, że belzutifan w skojarzeniu z pembrolizumabem jest lepszy od placebo i pembrolizumabu pod względem przeżycia wolnego od choroby (DFS).
Aktywne
Rak jasnokomórkowy nerki
Kod badania: MK-6482-022
Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z kombinacją karboplatyny i paklitakselu u kobiet z zaawansowanym lub nawracającym rakiem endometrium z niedoborem naprawy niedopasowania (dMMR), które nie były wcześniej leczone chemioterapią ogólnoustrojową. Podstawową hipotezą badawczą jest to, że pembrolizumab jest lepszy od kombinacji karboplatyny i paklitakselu w odniesieniu do […]
Aktywne
Nowotwory endometrium
Kod badania: MK-3475-C93