Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Filtruj wyszukiwania

rozwiń

Płeć pacjenta

Zakres wieku

Liczba znalezionych badań: 105

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z kombinacją karboplatyny i paklitakselu u kobiet z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z niedoborem naprawy niedopasowania (dMMR), które nie były wcześniej leczone wcześniejszą chemioterapią ogólnoustrojową. Główne hipotezy badania to wyższość pembrolizumabu nad skojarzeniem karboplatyny i paklitakselu w odniesieniu do przeżycia wolnego […]
Aktywne
Nowotwory endometrium
Kod badania: MK-3475-C93
BADANIE TESTOWE Badanie to ocenia KRT-232, nowy doustny drobnocząsteczkowy inhibitor MDM2, podawany samodzielnie i w połączeniu z niską dawką cytarabiny (LDAC) lub decytabiną w leczeniu dorosłych z ostrą białaczką szpikową (AML) i AML wtórną do nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN). Uczestnicy muszą być nawrotowi / oporni na leczenie (po nieudanej wcześniejszej terapii) i zostaną przydzieleni do monoterapii […]
Aktywne
Nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka szpikowa (AML), Ostra białaczka szpikowa (AML), wtórna do nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN)
Kod badania: KRT-232-104