Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Czerniak

Opis schorzenia

Czerniak złośliwy (łac. melanoma malignum) jest nowotworem wywodzącym się z komórek barwnikowych - melanocytów, które rozwijają się z tkanki nerwowej powłok. Stanowi około 2% wszystkich zachorowań na nowotwory. Najczęstszym punktem wyjścia czerniaka jest skóra, ale może on powstawać także w obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego lub w gałce ocznej. Czerniak jest nowotworem o wysokim stopniu złośliwości. Może dawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, a także przerzuty odległe, najczęściej do płuc i mózgu. Czerniak jest nowotworem wyleczalnym we wczesnym stadium rozwoju. Przeżycie w czerniaku o grubości do 0,8 mm jest bliskie 100%. Warunkiem wyleczalności jest wczesne wykrycie nowotworu i jego szybkie wycięcie.
Profilaktyka
Profilaktyka czerniaka powinna być zarówno pierwotna (poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności badania znamion i wyleczalności czerniaka we wczesnych stopniach zaawansowania) oraz wtórna, obejmująca czynne badania lekarskie. Istotnym elementem profilaktyki jest wycięcie znamion budzących wątpliwość diagnostyczną. Działania te są niezwykle ważne ze względu na, z jednej strony, dobre rokowanie we wczesnym czerniaku i, z drugiej, na niezadowalające wyniki leczenia uzupełniającego w czerniaku zawansowanym (chemioterapia, immunoterapia). U kobiet czerniak najczęściej umiejscowiony jest na kończynach, w przypadku mężczyzn najczęstszym umiejscowieniem czerniaka jest tułów.
Czynniki ryzyka
Do czynników ryzyka powstania czerniaka należą:
 • „fenotyp nordycki” (jasna karnacja skóry, jasne lub rude włosy, niebieskie tęczówki). Z fenotypem tym wiążą się oparzenia słoneczne i uszkodzenia skóry pod wpływem promieni słonecznych i promieniowania UV,
 • skłonność do oparzeń słonecznych (a także oparzenia słoneczne w młodym wieku),
 • zespół znamion dysplastycznych,
 • występowanie tzw. plam soczewicowatych,
 • zachorowania na czerniaka w rodzinie.

Objawy/dolegliwości

Zmiany dotyczące istniejących znamion:
 • zgrubienie
 • zaczerwienienie wokół znamienia
 • swędzenie
 • krwawienie
 • powiększenie
 • zmiany zabarwienia
 • zmiana kształtu

Badania w zakresie obszaru

Głównym celem tego badania jest porównanie pembrolizumabu/wibostolimabu z pembrolizumabem pod względem przeżycia wolnego od nawrotu (RFS). Podstawową hipotezą jest to, że pembrolizumab/wibostolimab jest lepszy od pembrolizumabu pod względem RFS ocenianego przez badacza u uczestników z resekowanym czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium IIB, IIC, III i IV.
Aktywne
czerniak wysokiego ryzyka w stopniu zaawansowania II-IV
Kod badania: MK-7684A-010
Celem tego badania jest wykazanie, że poziom ekspozycji na badany lek niwolumabu + relatlimabu FDC podawanego podskórnie (SC) nie jest gorszy niż niwolumabu + relatlimabu FDC podawanego dożylnie (IV) u uczestników z wcześniej nieleczonym przerzutowym lub nieresekcyjnym czerniakiem.
Aktywne
Czerniak
Kod badania: CA224-127
Głównym celem badania jest wykazanie wyższości fianlimabu + cemiplimabu w porównaniu z pembrolizumabem, mierzonej przeżyciem wolnym od progresji choroby (PFS). Drugorzędowymi celami badania są: Wykazanie wyższości fianlimabu (REGN3767) + cemiplimabu w porównaniu z pembrolizumabem, mierzonej przeżyciem całkowitym (OS). Wykazanie wyższości w zakresie odsetka obiektywnych odpowiedzi (ORR) w przypadku fianlimabu + cemiplimabu w porównaniu z pembrolizumabem. […]
Aktywne
Czerniak
Kod badania: R3767-ONC-2011
Celem tego badania jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki (PK) i farmakodynamiki dwóch poziomów dawek RO7247669 u uczestników z nieresekcyjnym lub przerzutowym czerniakiem w celu wybrania zalecanej dawki do dalszego rozwoju.
Aktywne
Czerniak z przerzutami, Nieoperacyjny czerniak
Kod badania: BP43963
Badanie główne: Jest to otwarte badanie fazy 2, którego celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa/tolerancji ceralasertybu podawanego w monoterapii oraz w skojarzeniu z durwalumabem u uczestników z nieoperacyjnym lub zaawansowanym czerniakiem oraz pierwotną lub wtórną opornością na PD- (L)1 hamowanie. Podbadanie biopsji: Jest to otwarte, nierandomizowane podbadanie zaplanowane u uczestników odpowiednich do wykonania 3 obowiązkowych […]
Aktywne
Czerniak
Kod badania: D533AC00001
Celem tego badania jest poznanie wpływu trzech badanych leków (enkorafenibu, binimetynibu i pembrolizumabu) podawanych razem w leczeniu czerniaka, które: jest zaawansowany lub przerzutowy (rozprzestrzenia się na inne części ciała); ma pewien typ nieprawidłowego genu o nazwie „BRAF”; I nie był wcześniej leczony. Wszyscy uczestnicy tego badania będą otrzymywać pembrolizumab w klinice badawczej raz na 3 tygodnie […]
Aktywne
Czerniak
Kod badania: C4221016
Faza 3, wieloośrodkowe, międzynarodowe, otwarte, randomizowane, 2-ramienne badanie badające bezpieczeństwo i skuteczność IO102-IO103 w skojarzeniu z pembrolizumabem jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z wcześniej nieleczonym nieresekcyjnym lub przerzutowym (zaawansowanym) czerniakiem. Pacjenci będą stratyfikowani na podstawie następujących czynników: Stadium choroby: Etap III (nieoperacyjny) i IV M1a-b w porównaniu z etapem IV M1c-d oraz status mutacji […]
Aktywne
wcześniej nieleczony, nieoperacyjne, przerzutowy czerniak
Kod badania: IO102-IO103-013/MK3475-D18