Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Współpraca

Biobank

Biobank jest laboratorium, wchodzącym administracyjnie w skład struktur Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem jednostki jest świadczenie usług kompleksowego przechowywania materiału biologicznego oraz sprawowania nadzoru nad nim w oparciu o System Zapewnienia i Zarządzania Jakością. W szczególności, polityka jakości Biobanku oparta jest o Standardy Jakości dla Biobanków polskich v.2.00 oraz normy ISO 9001:2015, 20387:2018. 19011:2018 oraz 27001:2014.

Biobank oferuje możliwość współpracy w zakresie realizacji badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych. Rozwijana jest także oferta prowadzenia badań populacyjnych opartych o zgromadzone kolekcje oraz medycynę cyfrową (wymiana danych). Jednostka oferuje możliwość przechowywania materiału biologicznego w temperaturze pokojowej, temperaturze 4-8 °C, -20 °C, -80 °C oraz -150 °C. Poprawność funkcjonowania infrastruktury jednostki (lodówek, zamrażarek oraz pomieszczeń) oraz integralność danych zapewniana jest przez nowoczesne systemy nadzorujące i informatyczne. Wszystkie systemy utrzymania próbek posiadają własne backupy. Opracowane i wdrożone są procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Biobank zapewnia wysoką jakość usług na wszystkich etapach postępowania, oferując także wsparcie w zakresie pobierania materiału, jego zabezpieczania i transportu. Od strony formalnej, wszystkie aspekty działalności Biobanku opisane są w Księdze jakości, na którą składają się procedury oraz instrukcje. W ramach zawieranej współpracy, Kontrahent ma pełen dostęp do niezbędnej dokumentacji projakościowej, jak również dokumentów dodatkowych, niezbędnych do podjęcia współpracy. Wsparciem merytorycznym dla funkcjonowania Biobanku służy Rada naukowa.

Ze względu na dbałość o najwyższe standardy świadczonych usług, polityka zarządzania Biobankiem uwzględnia:

  • Instytucjonalny nadzór nad zapewnieniem adekwatnych do potrzeb zasobów infrastrukturalnych, finansowych i osobowych, koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania SZIZJ
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu
  • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i procesowych
  • Optymalizację organizacji pracy
  • Dbałość o satysfakcję interesariuszy

Kluczowym dla Biobanku zadaniem jest bezpieczne zarządzanie powierzonymi kolekcjami oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa danych. Biobank  to także miejsce, które ma na celu wspieranie nauki w oparciu o najwyższe standardy. Gromadząc cenny, często unikatowy materiał, jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia go w odpowiedni sposób co warunkuje możliwość przekazania go do celów badawczych. Jest to nasz wkład do projektów badań komercyjnych lub niekomercyjnych we współpracy z innymi instytucjami.

Naszym priorytetem jest ciągły rozwój i unowocześnianie jednostki oraz satysfakcja naszych Klientów.

Kontakt do Biobanku:

E-mail: biobank@ump.edu.pl Telefon: +48 61 854 76 96