Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak jajnika

Opis schorzenia

Rak jajnika jest częstym nowotworem kobiet, wywodzącym się z żeńskiej gonady, czyli jajnika. Jajnik jest zbudowany z wielu typów komórek pełniących różne funkcje. Każda z linii komórkowych może dać początek nowotworowi złośliwemu. Najczęstszą postacią złośliwego nowotworu jajnika jest rak surowiczy.

Istnieją dwa typy raka jajnika, różniące się przyczynami molekularnymi, typem wzrostu i rokowaniem:

  • Typ I, rzadszy, rozwija się na podłożu łagodnych nowotworów jajnika lub nowotworów o granicznej złośliwości. Rośnie w postaci wyraźnego guza w jajniku i dopiero po jakimś czasie rozprzestrzenia się w jamie otrzewnej. Histologicznie jest zwykle rakiem endometrialnym lub śluzowym i rokuje nieco lepiej niż typ II. Częściej wykrywa się go w I i II stopniu zaawansowania.
  • Typ II, częstszy, rozwija się od samego początku jako złośliwy nowotwór jajnika. Często nie obserwuje się wyraźnego guza w jajniku, a choroba szybko rozprzestrzenia się po jamie otrzewnej. Histologicznie jest zwykle źle zróżnicowanym rakiem surowiczym i rokuje źle. Najczęściej wykrywa się go dopiero w III i IV stopniu zaawansowania.

Pomimo swej nazwy rak jajnika jest chorobą nie tylko samych jajników. W większości przypadków obserwuje się tzw. rozsiew otrzewnowy, czyli obecność guzów na innych narządach jamy brzusznej. Złe wyniki leczenia są spowodowane tym, że nowotwór bardzo wcześnie rozprzestrzenia się po całym brzuchu, zajmując jelita, wątrobę, śledzionę i inne tkanki. Wynika to z faktu, że jajniki są organami leżącymi swobodnie w jamie brzusznej. W związku z tym komórki raka mają dużą łatwość przenoszenia się na sąsiadujące narządy. Dodatkowo bardzo często daje on przerzuty drogą limfatyczną do węzłów chłonnych.

Objawy/dolegliwości

W początkowych stadiach rozwoju rak jajnika zazwyczaj nie daje żadnych objawów, dopiero gdy choroba jest bardziej zaawansowana, pojawiają się objawy ze strony przewodu pokarmowego:

  • wzdęcia,
  • uczucie pełności w brzuchu,
  • odbijania,
  • powiększenie się obwodu brzucha.
Objawy są zwykle lekceważone i przypisywane typowym dolegliwościom jelitowym. Niekiedy są to objawy ze strony narządu rodnego, takie jak nieprawidłowe krwawienia czy uczucie ucisku w miednicy. Dodatkowo w później fazie choroby mogą pojawić się problemy z oddawaniem moczu.

Badania w zakresie obszaru

Pierwsze na świecie badanie bezpieczeństwa fazy 1b/2 koniugatu przeciwciało-lek (ADC) XMT-1536 (upifitamab rilsodotin) podawanego we wlewie dożylnym raz na cztery tygodnie. Pacjenci z typami nowotworów, które mogą wykazywać ekspresję NaPi2b, zostali włączeni do eskalacji dawki. Pacjenci z opornym na platynę rakiem jajnika i niedrobnokomórkowym rakiem płuca (podtyp gruczolakoraka) zostali włączeni do segmentu ekspansji tego badania. […]
Zakończone
Platynooporny rak jajnika, Niedrobnokomórkowy rak płuc z przerzutami
Kod badania: XMT-1536-1
Jest to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania olaparybu w leczeniu podtrzymującym w porównaniu z placebo u uczestniczek BRCAwt z surowiczym lub endometrioidalnym rakiem jajnika w stadium III do IV (w tym rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej), u których uzyskano całkowitą lub częściową odpowiedź po […]
Zakończone
Rak jajnika
Kod badania: D9319C00001
Głównym celem jest ocena, czy u uczestniczek z surowiczym rakiem jajnika o wysokim stopniu złośliwości (HGSOC) redukcja krążącego DNA nowotworu (ctDNA) w 3. cyklu (ΔctDNA) w stosunku do wartości wyjściowej jest większa u uczestniczek otrzymujących MK-4830 + pembrolizumab w skojarzeniu ze standardową terapią niż u tych otrzymujących pembrolizumab + terapię standardową.
Aktywne
Rak jajnika
Kod badania: MK-4830-002
To badanie kliniczne fazy 2 będzie badać skuteczność nirogacestatu w guzach komórek warstwy ziarnistej jajnika (OvGCT). Nirogacestat jest inhibitorem sekretazy gamma (GSI), co do którego przypuszcza się, że zmniejsza wzrost i aktywność guzów ziarnistych jajnika.
Aktywne
nawrotowa postać ziarniszczaka jajnika
Kod badania: NIR-OGT-201 
Celem pierwszorzędowym jest porównanie pembrolizumabu z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu z placebo z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu pod względem przeżycia wolnego od progresji (PFS) według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) 1.1 ocenionych przez badacza. Hipotezy są następujące: – pembrolizumab z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest lepszy od […]
Aktywne
Rak jajnika
Kod badania: MK-3475-B96
ROSY-O jest otwartym, nierandomizowanym, wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniem dla pacjentów, którzy ukończyli badanie rodzicielskie z zastosowaniem olaparybu i którzy w ocenie badacza odnoszą korzyści kliniczne z kontynuacji leczenia. Pacjenci zostaną przeniesieni z badania macierzystego i będą kontynuować badanie przez czas nieokreślony, dopóki nie spełnią jednego z kryteriów przerwania leczenia
Aktywne
Rak jajnika, Rak piersi
Kod badania: D0817C00098