Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe badanie fazy I/II prowadzone metodą otwartej próby ze zwiększaniem oraz rozszerzoną oceną dawkowania, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i aktywność kliniczną belantamabu podawanego w monoterapii i w skojarzeniu z innymi lekami u pacjentów ze szpiczakiem mnogim

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Badanie składa się z trzech części

Część 1: Głównym celem tej części jest określenie bezpieczeństwa i zalecanej dawki belantamabu (bela) dla części 2 u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM).
Część 2: Głównym celem tej części jest określenie bezpieczeństwa, tolerancji i odsetka zdarzeń niepożądanych (AE), które wystąpiły u uczestników z RRMM leczonych bela w skojarzeniu z innymi metodami leczenia.
Część 3: Głównym celem tej części jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji i odsetka zdarzeń niepożądanych dotyczących oczu u uczestników z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim niekwalifikującym się do przeszczepu (TI-NDMM) leczonych belantamabem mafodotyną (belamaf) lub bela w skojarzeniu z innymi terapiami.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

218670

Sponsor badania

GlaxoSmithKline

Główny badacz

dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

218670

Sponsor badania

GlaxoSmithKline

Główny badacz

dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań