Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

BADANIE TESTOWE Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, badanie fazy Ib/II dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności KRT-232 podawanego w monoterapii i w skojarzeniu z niską dawką cytarabiny (LDAC) lub decytabiny u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML)

Jednostka chorobowa: Nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka szpikowa (AML), Ostra białaczka szpikowa (AML), wtórna do nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN)
Wiek: od 18 lat do 99 lat

BADANIE TESTOWE Badanie to ocenia KRT-232, nowy doustny drobnocząsteczkowy inhibitor MDM2, podawany samodzielnie i w połączeniu z niską dawką cytarabiny (LDAC) lub decytabiną w leczeniu dorosłych z ostrą białaczką szpikową (AML) i AML wtórną do nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN). Uczestnicy muszą być nawrotowi / oporni na leczenie (po nieudanej wcześniejszej terapii) i zostaną przydzieleni do monoterapii (sam KRT-232) lub terapii skojarzonej (KRT-232 z LDAC lub KRT-232 z decytabiną).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

KRT-232-104

Sponsor badania

Kartos Therapeutics, Inc

Główny badacz

Prof, dr hab. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, ulica Szamarzewskiego 84, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

KRT-232-104

Sponsor badania

Kartos Therapeutics, Inc

Główny badacz

Prof, dr hab. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, ulica Szamarzewskiego 84, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu