Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Zespół aktywacji makrofagów

Opis schorzenia

Zespół aktywacji makrofagów (Macrophage Activation Syndrome – MAS) charakteryzuje się narastającą aktywacją i proliferacją dobrze zróżnicowanych makrofagów i komórek dendrytycznych. Zaliczany jest obecnie do wtórnych zespołów hemofagocytarnych. Występuje w przebiegu heterogennej grupy chorób, włączając w to: infekcje, nowotwory, powikłania chorób układu krwiotwórczego oraz chorób autoimmunologicznych. Najwięcej opisów tego powikłania dotyczy jednak układowych chorób tkanki łącznej, zwłaszcza układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS). Ponadto MAS może wystąpić w przebiegu:
 • RZS,
 • choroby Stilla u dorosłych,
 • tocznia rumieniowatego układowego,
 • zapalenia skórno-mięśniowego,
 • twardziny układowej,
 • choroby Kawasaki
 • mieszanej choroby tkanki łącznej.
  Dotychczas nie ma jednoznacznych danych pokazujących, dlaczego wtórny MAS ujawnia się tylko u niektórych pacjentów. W pierwotnej limfohistiocytozie hemofagocytarnej (HLH) wywiad rodzinny czy mutacja genu dla perforyny mogą potwierdzić diagnozę. Obecnie uważa się, że kluczową rolę w patogenezie MAS odgrywają zaburzenia funkcji limfocytów cytotoksycznych i komórek NK oraz obniżona ekspresja perforyny (mutacja genu PRF1) na limfocytach CD8 i komórkach NK. Niektórzy podkreślają również udział niedoboru granzymu B. W efekcie dochodzi do ekspansji i aktywacji makrofagów, aktywacji limfocytów T oraz wzrostu produkcji IFNγGM-CSF. Wzmożona produkcja TNF-α, IL-1IL-6 jest odpowiedzialna za wystąpienie głównych objawów klinicznych. W przypadku wtórnych zespołów hemofagocytarnych podkreśla się ponadto udział zakażeń (zwłaszcza wirusów z grupy Herpes) oraz wpływ leków, w tym stosowanych w terapii choroby podstawowej.

Objawy/dolegliwości

Objawy MAS narastają bardzo dynamicznie, a należą do nich:
 • wysoka gorączka,
 • hepatosplenomegalia,
 • uogólniona limfadenopatia,
 • nasilające się objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego:
  • bóle głowy,
  • zaburzenia świadomości,
  • letarg,
  • śpiączka,
 • zajęcie układu oddechowego, krążenia, moczowego,
 • zespół wykrzepiania śródnaczyniowego
 • pancytopenia,
 • wysoki poziom triglicerydów,
 • niski fibrynogenu,
 • wysoki poziom ferrytyny.

Badania w zakresie obszaru

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności emapalumabu u dzieci i dorosłych z zespołem aktywacji makrofagów (sHLH / MS) w chorobie Stilla (w tym układowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów i choroba Stilla u dorosłych) lub z sHLH / MS w toczniu rumieniowatym układowym, z nieadekwatną odpowiedzią na leczenie wysokimi dawkami glukokortykoidów. Badanie NI-0501-14 […]
Aktywne
zespół aktywacji makrofagów (MAS), choroba Stilla, toczeń rumieniowaty układowy
Kod badania: NI-0501-14