Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, Randomizowane, Prowadzone Metodą Otwartej Próby W 3 Grupach Badanie Fazy III Oceniające Skuteczność I Bezpieczeństwo Stosowania Elranatamabu (Pf-06863135) W Monoterapii I Elranatamabu W Skojarzeniu Z Daratumumabem W Porównaniu Do Daratumumabu W Skojarzeniu Z Pomalidomidem I Deksametazonem U Uczestników Z Nawracającym/Opornym Na Leczenie Szpiczakiem Mnogim, Którzy Otrzymali Co Najmniej 2 Wcześniejsze Linie Leczenia, W Tym Lenalidomidem I Inhibitorem Proteazomu

Jednostka chorobowa: Szpiczak mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena, czy dwuswoiste przeciwciało BCMA-CD3, elranatamab, samo i/lub w połączeniu z przeciwciałem monoklonalnym anty-CD38, daratumumabem, może przynieść większe korzyści osobom ze szpiczakiem mnogim w porównaniu z terapią skojarzoną obejmującą daratumumab, pomalidomid i deksametazon. Do badania zostaną włączone osoby ze szpiczakiem mnogim, które otrzymały wcześniej leczenie, w tym lenalidomid i inhibitor proteasomu. Część 1 badania oceni bezpieczeństwo i aktywność różnych dawek elranatamabu w skojarzeniu z daratumumabem. Osoby biorące udział w części 2 badania zostaną losowo przydzielone do grupy otrzymującej sam elranatamab, elranatamab z daratumumabem lub daratumumab z pomalidomidem i deksametazonem. W części 2 porównane zostanie bezpieczeństwo i aktywność (1) samego elranatamabu w porównaniu z daratumumabem, pomalidomidem i deksametazonem oraz (2) elranatamabu w połączeniu z daratumumabem w porównaniu z daratumumabem, pomalidomidem i deksametazonem. Uczestnicy obu części badania będą otrzymywać badane leczenie do czasu progresji choroby, wystąpienia niedopuszczalnych skutków ubocznych lub rezygnacji z udziału w badaniu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C1071005

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C1071005

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań