Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

MAGNETISMM-3: Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, nierandomizowane badanie fazy II dotyczące monoterapii PF‐06863135 u chorych na szpiczaka mnogiego opornego na stosowanie co najmniej jednego inhibitora proteazy, jednego leku immunomodulującego i jednego przeciwciała anty-cd38

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem badania jest ocena, czy jednolekowy Elranatamab (PF-06863135) może zapewnić korzyści kliniczne u uczestników z nawrotowym/opornym szpiczakiem mnogim. Elranatamab jest przeciwciałem bispecyficznym: wiązanie Elranatamabu z komórkami T wykazującymi ekspresję CD3 i komórkami szpiczaka mnogiego wykazującymi ekspresję BCMA powoduje ukierunkowaną cytotoksyczność, w której pośredniczą komórki T.

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

C1071003

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

C1071003

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań