Opis studiów

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zaprasza do udziału w II edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych 
i Biomedycznych Badań Naukowych.

Informacje ogólne:

Program Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych związanych bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia komercyjnych lub niekomercyjnych badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program jest adresowany do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, osób zarządzających projektami badań klinicznych oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i trwają dwa semestry. Przewidziano 12 spotkań weekendowych. W ramach studiów proponowane są dwie ścieżki specjalizacyjne: ścieżka I - Komercyjne badania kliniczne, ścieżka II – Biomedyczne badania naukowe. Podstawowa część zajęć prowadzona jest wspólnie. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP). Na zakończenie studiów zaplanowano uroczystość z wręczeniem dyplomów.


Cechy charakterystyczne programu:


Cel Studiów:

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem badań niekomercyjnych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Niewymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

- Efekty kształcenia

 

Zobacz także