Najczęściej zadawane pytania

Do kogo jest skierowany program studiów?

Program powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych związanych bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia komercyjnych lub niekomercyjnych badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program jest adresowany do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, osób zarządzających projektami badań klinicznych oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne niekomercyjne badania naukowe.


Jakie korzyści niesie ukończenie studiów?

Słuchacze mają możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Niewymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.


Kto tworzy kadrę dydaktyczną?

Zajęcia prowadzą cenieni wykładowcy akademiccy oraz specjaliści pracujący na co dzień w firmach farmaceutycznych i CRO. Partnerem studiów jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dobór wysokiej klasy praktyków i teoretyków branży gwarantuje pełne i wielopoziomowe spojrzenie na współczesną branżę badań klinicznych.


Jak wygląda przebieg studiów?

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i trwają od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku. Przewidziano 12 spotkań weekendowych. W ramach studiów proponowane są dwie ścieżki specjalizacyjne: ścieżka I - Komercyjne badania kliniczne, ścieżka II - Biomedyczne badania naukowe. Podstawowa część zajęć prowadzona jest wspólnie. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. Na zakończenie studiów zaplanowano uroczyste wręczenie dyplomów.


Jaki jest koszt uczestnictwa?

Opłatę za udział w programie studium w wysokości 8000 zł należy wnieść w całości do 15 października 2017 roku lub w dwóch ratach - I rata do 15 października 2017 roku i II rata do 31 stycznia 2018 roku. UWAGA! 10 pierwszych osób otrzyma rabat w wysokości 10%.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą zaliczyć wydatki związane z udziałem w programie studiów podyplomowego (czesne, koszty podręczników i dojazdów) do kosztów podatkowych. Warunkiem koniecznym jest wykazanie, iż wiedza zdobyta na studiach wpłynie na wysokość przychodów lub na zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła.


Jak wygląda rekrutacja?

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Maksymalna liczba uczestników studium to 30 osób. O uczestnictwie w programie studiów decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę za udział w programie studium w wysokości 8000 zł należy wnieść w całości do 15 października 2017 roku lub w dwóch ratach - I rata do 15 października 2017 roku i II rata do 31 stycznia 2018 roku. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. UWAGA! 10 pierwszych osób otrzyma rabat w wysokości 10%.

 

Kontakt:

Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: studium@ump.edu.pl

Zobacz także